Tracé studie

Voor ons betreft uitgangspunten voor de engineeringopdracht is het komen tot de beste keuze voor een tracé waarbij rekening wordt gehouden met de belanghebbende en de wens voor een zo kort mogelijk kabel tracé natuurlijk rekening houdend met kosten.

1. In kaart brengen van gegevens

  • Betreft het in kaart brengen van Klic- en/of Oriëntatie meldingen.
  • Het opvragen en raadplegen van kadaster gegevens.
  • Inventarisatie van vergunningverleners en belanghebbende.
  • Het verzorgen van proefsleuven en digitale inmetingen met GPS.
  • Bestudering van voorwaarden, uitvoeringsvoorschriften en raadplegen van literatuur.
  • Een gedetailleerde tracé schouw en daarbij behorende uitgebreide veld oriëntatie.

2. Historisch vooronderzoek CE

Beoordelen of er indicaties zijn die binnen het onderzoeksgebied CE (Conventionele Explosieven) aanwezig zijn, die duidt op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Dit wordt gerapporteerd en gevisualiseerd op een presentatie kaart van de verzamelde feiten. Op de CE bodembelastingkaart staan de verdachte en niet verdachte locaties in het projectgebied weergegeven. De opdrachtgever krijgt het digitaal aangeleverd, zodat hij snel kan bepalen waar zich de risicolocaties bevinden.

 3. Vooronderzoek Bodem

Het vooronderzoek bodem wordt uitgevoerd conform de NEN 5725. Op basis van deze norm wordt informatie verzameld en geraadpleegd zoals: bodemloket, bodemkaarten, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Op basis van de vastgestelde vooronderzoek bepalen we of er zonder aanvullende maatregelen kan worden gestart of dat er nog aanvullende maatregelen benodigd zijn. Dit zal in een rapport uitgebracht worden.

4. Proefsleuven vooronderzoek

Betreft het graven van ca. 25 stuks proefsleuven en het digitaal inmeten van de proefsleuven bestaande kabels en leidingen en opstellen van een foto rapportage.

5. Vooroverleg vergunningverleners en grondeigenaren

Vooroverleg en besprekingen met alle vergunningverleners en particulieren. Doel: vaststellen en bepalen van voorwaarden en medewerking voor het beoogde tracé dan wel een alternatief tracé.

6. Tracé ontwerp en boorplannen.

Aan de hand van vooronderzoeken, overleggen en studies wordt een tracé ontwerp voor open ontgraving en gestuurde boring ontworpen. Hierin zijn tevens meegenomen de ontwerpen voor boorplannen